Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Thứ Ba tuần 28 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày …

source